پیشنهاد تغییر در استانداردهای بین المللی

حسابداری بخش دولتی هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی، به منظور بهبود جنبه های مختلف حسابداری بخش دولتی در سراسر جهان چهار پیشنهاد جدید منتشر کرد. پیشنویس استانداردهای در معرض تغییر، مربوط به اندازهگیری دارایی ها و بدهیها همچون اموال، ماشین آالت و تجهیزات، داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده در صورتهای مالی است. هیأت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش دولتی، که وابسته به فدراسیون بینالمللی حسابداران است سعی دارد با تدوین استانداردهای اثربخش در سراسر جهان موجب بهبود گزارشگری مالی در بخش دولتی شود. اگرچه نهاد استانداردگذار حسابداری بخش دولتی در ایاالت متحدهی آمریکا متشکل از شورای مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال و هیأت استانداردهای حسابداری دولتی است اما استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش دولتی میتواند در بهبود حسابداری بخش حسابداری دولتی، بهویژه در کشورهایی که نهاد استانداردگذار محلی ندارند، تأثیرگذار باشد. پیشنویس استانداردهای پیشنهادی با هدف ارائهی اصول اندازهگیری مستقیم از طریق یک سلسله مراتب اندازهگیری، که در استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی اعمال میشود و با چارچوب مفهومی IPSASB همسو است، تدوین شدهاست. اینپیشنویسهارهنمودهاییبرایشناساییواندازهگیریداراییهایزیرساختیومیراث ارائه میدهد، همچنین خالء استانداردهای مربوط به داراییهای نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده را پر میکند. یان کاروترز، رئیس هیأت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش دولتی در بیانیهای تأکید کرد، این بستهی پیشنهادی به طیف وسیعی از چالشهای مفهومی و نگرانیهای عملی شناسایی شده توسط ذینفعان ما پاسخ میدهد. این پیشنویسها به طور خاص، برای نخستین بار رهنمودهایی را در مورد چگونگی رسیدگی به مسائل ناشی از ویژگیهای منحصر به فرد حسابداری داراییهای زیرساختی و میراث ارائه کرده است. مفاهیم و راهنماییهای اساسی ارائه شده در این مجموعه، رویکرد IPSASB در اندازهگیری داراییها را برای سالهای متمادی پایه گذاری میکند. پیشنویس استانداردهای جدید با به روزرسانی چارچوب مفهومی، اندازهگیری داراییها و بدهیها در صورتهای مالی را از طریق صرف نظر کردن از مبانی اندازهگیری بالاستفاده و تمرکز بر مواردی که معموالً استفاده میشوند، ساده میکند. این سند مراتب اندازهگیری روشنی را برای کمک به ذینفعان در استفاده از اصول پیشنهادی در عمل ارائه میدهد و مفاهیم اندازهگیری را با راهنماییهای ارائه شده در استانداردها همسو میکند. پیشنویسهای ارائه شده برای نخستین بار رهنمودهایی را در مورد ارزش منصفانه ارائه میدهد، همچنین یک مبنای اندازهگیری ارزش جاری خاص بخش دولتی را به عنوان جایگزین اندازهگیری ارزش منصفانه برای داراییهای نگهداری شده با هدف استفاده از ظرفیت تولیدیشان، معرفی میکند. پیشنویس استاندارد داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده نیز مطابق با استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شمارهی ۵ ،نحوهی حسابداری داراییهای غیرجاری را که برای فروش نگهداری میشوند، بهروزرسانی میکند. نظرخواهی دربارهی پیشنویسهای تغییرات پیشنهادی تا ۲۵ اکتبر ۲0۲1 ادامه دارد.

نرم افزار ها

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار انبار داری

نرم افزار ویژه بازرگانی

خدمات

مالیات

مشاوره

آموزش

حسابداری

درباره ما

داستان های مشتریان

قوانین و مقررات

باما تماس بگیرید

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.