برگشت چک مساوی با بسته شدن حساب ها در کل شبکه بانکی

چک تان برگشت بخورد؛ کلیه حسابهای شما در کل شبکه بانکی مسدود می شود. براساس بند ب ماده ۵ مکرر قانون صدورچک بانکها مکلفند بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی نسبت به مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی متعلق به صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی اقدام نمایند. ترتیب انسداد وجوه حسابها را به شرح زیر است:۱. در خصوص نحوه انتخاب بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی؛ اولویت به ترتیب با بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود که مجموع موجودی حسابهای سپرده صادر کننده چک باالترین رقم باشد.۲. در خصوص نحوه انتخاب حسابهای سپرده به ترتیب؛

۱ ) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

۲) سپرده سرمایه گذاری بلندمدت

3) سپرده قرض الحسنه پس انداز

4) قرض الحسنه جاری در خصوص حسابهای مشترک؛ بر مبنای سهم الشرکه صادرکننده در حسابهای مشترک

نرم افزار ها

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار انبار داری

نرم افزار ویژه بازرگانی

خدمات

مالیات

مشاوره

آموزش

حسابداری

درباره ما

داستان های مشتریان

قوانین و مقررات

باما تماس بگیرید

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.